Privacidade

DATOS PERSOAIS REXISTRADOS:

DEPORTIENDAS, S.L.U. (Rúa Manuel Murguía s/n, Estadio de Riazor, 15011 A Coruña como responsable do ficheiro, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunica aos usuarios da Páxina Web: www.deportienda.es, en diante “a Páxina Web”, que os datos facilitados mediante os correspondentes formularios e os e-mails recibidos solicitando información e que teñen consideración de datos de carácter persoal, incluiranse nun ficheiro automatizado ou non de carácter confidencial.

Así mesmo, infórmase aos usuarios da Páxina Web de que consenten a súa utilización mediante sistemas automáticos de decisión, segmentación e valoración a respecto das solicitudes que se realicen coa finalidade de xestión dos seus usuarios, a obtención de estatísticas diversas, a realización de prospeccións de mercado e o envío por parte da Páxina Web, de publicidade e información en relación cos servizos prestados, e que estean relacionados co uso da plataforma, atendendo as preferencias que cada usuario configurase na Páxina Web mesmo despois de finalizada a relación. O devandito ficheiro áchase inscrito na Axencia Española de Protección de Datos conforme á lexislación vixente e normativa de desenvolvemento.

Así mesmo, e de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en adiante, “a LOPD”), o abonado ou usuario (en adiante, “o cliente”) presta o seu consentimento para que os seus datos persoais se incorporen aos ficheiros, automatizados ou non, propiedade de DEPORTIENDAS, S.L.U., que teñen como finalidade a xestión de clientes, para mantelos informados, por calquera medio (electrónico ou non), de todas as ofertas e servizos e/ou promocións, incluíndo a análise e formación de perfís, e en xeral, a realización de accións comerciais de promoción e/ou márketing relacionadas coas actividades propias do obxecto social de DEPORTIENDAS, S.L.U. así como servizos inmobiliarios, provedores de transporte, seguros, publicidade e a prestación de servizos de valor engadido.

Pulsando o botón “enviar” do correspondente formulario e para os efectos dos disposto no artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o cliente autoriza expresamente a DEPORTIENDAS, S.L.U. a remitirlle comunicacións comerciais, promocións publicitarias, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica ou non electrónica equivalente. Así mesmo, pulsando o botón “enviar” ou equivalente a este do correspondente formulario o cliente prestará tamén o seu consentimento expreso para que os seus datos persoais poidan ser comunicados, con idénticos fins, ás sociedades que en cada momento integren o grupo ao que pertence DEPORTIENDAS, S.L.U. e a terceiros que, do mesmo ou outros sectores, contraten ou presten tales servizos a DEPORTIENDAS, S.L.U. e/ou proporcionen ao cliente os produtos e/ou servizos ofrecidos por DEPORTIENDAS, S.L..U. Para os efectos previstos na LOPD, o cliente dáse por notificado das devanditas cesións. Con todo, o usuario poderá oporse ao envío de tales comunicacións sinalando o espazo que a estes efectos aparece indicado en cada un dos formularios ou de acordo co establecido nas comunicacións.

O cliente ten dereito a acceder ao ficheiro que conteña os seus datos persoais, de cuxo tratamento se responsabiliza DEPORTIENDAS, S.L.U., a fin de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo postal ordinario dirixido a DEPORTIENDAS, S.L.U., Rúa Manuel Murguía s/n Estadio de Riazor, 15011, A Coruña Asunto: LOPD, achegando fotocopia do DNI, solicitude que se realiza, indicación do domicilio a efectos de notificacións, data e sinatura. Para a súa maior comodidade, poderá igualmente obter información acerca do exercicio destes dereitos telefonicamente, a través do apartado de contacto da propia Web. Por último se vostede utiliza habitualmente a canle telefónica, ou un medio de comunicación por vía electrónica na súa relación con DEPORTIENDAS, S.L.U., poderá exercitar igualmente devanditos dereitos a través destas canles debendo utilizar para eles os medios de identificación habitualmente requiridos.

Así mesmo, DEPORTIENDAS, S.L.U. cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resultaren inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos. A estes efectos, rogámoslle que nos comunique inmediatamente calquera modificación dos seus datos a fin de que a información contida nos nosos ficheiros estea en todo momento actualizada e non conteña erros.

Nos formularios de recollida de datos (tanto físicos como electrónicos por medio da Web), os campos obrigatorios virán sinalados especificamente, polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, DEPORTIENDAS, S.L.U. poderá á súa soa discreción denegar o correspondente servizo.